Lansarea activității 2 în cadrul proiectului ”SMART Decision”

Asociația ”Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning”, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 23 august 2018 proiectul ”SMART Decision”. Proiectul se derulează în parteneriat cu asociația ”Alianța dunăreană pentru securitate informatică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și asociația ”Centrul de analiză și studii de Securitate” și este cofinanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 209.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 16 luni și are o valoare totală de 1.000.000 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 984.000 lei, iar contribuția parteneriatului este de 20.000 lei.

Scopul proiectului este creșterea capacității de dezvoltare strategică și de implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul securității naționale, atât în regiunea mai dezvoltată (București-Ilfov), cât si în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, în a formula și promova propuneri alternative cu impact național, la politicile publice în aria cheie securitate, realizarea sarcinilor privind apărarea națională în condițiile unui război simetric, asimetric ori hibrid prin implicarea sporită a rezerviștilor voluntari, protecția infrastructurilor critice strategice teritoriale și realizarea cooperării cu autorități/instituții publice pentru optimizarea proceselor decizionale orientate către cetățeni, în concordanță cu politicile și strategiile majore privind dezvoltarea României în viitorii ani și cu SCAP.

Activitatea 2 ‟Selecția și integrarea grupului țintă în proiect” – se desfășoară începând cu luna august 2018 până în luna decembrie 2019, și are drept scop informarea cu privire la proiect și recrutarea persoanelor din grupul țintă pentru asigurarea unui flux continuu de posibili candidați.

Rezultate previzionate:

  • 8 evenimente de informare – câte unul în fiecare regiune vizată;
  • 8 întâlniri de lucru cu instituții colaboratoare din regiuni – ONG-uri/autorități publice (câte 1 în fiecare regiune, cel putin 12 participanți);
  • 2 anunțuri publicate periodic (timp de 3 luni) în cadrul a diverse portaluri on-line.
  • 1 metodologie de selecție grup țintă, ce va participa la activitațile proiectului;
  • 100 dosare înscriere persoane GT+20 persoane rezerva;
  • 1 proces verbal de selecție.

Persoana de contact pentru detalii suplimentare legate de proiect:

Manager de proiect – Narciz BĂLĂȘOIU

E-mail: implementareproiecte@adlunap.ro

 

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul

Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”